Regulament privind prestarea serviciilor

1. Introducere

Prezentul REGULAMENT PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR LA OCN ”CREDITBUN” SRL, conține reguli care sunt elaborate ca parte componentă a procedurilor interne aplicabile de către Organizația de Creditare Nebancară CREDITBUN SRL (denumită în continuare CreditBun) și angajații săi la prestarea serviciilor, inclusiv la dezvăluirea componentelor costului total al creditului, a modului de calcul al penalității, al rate dobânzii precum și la modalitățile de garantare de către client a rambursării la scadență a creditului.

  

2. Scop

Regulamentul asigură atingerea următoarelor scopuri:

- Stabilirea unui set unitar de reguli care să reglementeze lucrul cu clienții CreditBun, în vederea respectării obligațiilor ce revin CreditBun, în calitate de organizație de creditare nebancară, în conformitate cu legislația în vigoare și în vederea atingerii scopului CreditBun de a presta servicii de o înaltă calitate clienților săi pentru o dezvoltare durabilă, atât în vederea fidelizării clienților existenți cât și în vederea atragerii noilor clienți;

- Stabilirea responsabilităților angajaților companiei cu privire la exercitarea atribuțiilor de serviciu cu bună credință și profesionalism, întrucât angajații CreditBun sunt cei care nemijlocit reprezintă CreditBun în relațiile cu clienții și contribuie la formarea și menținerea bunei reputații profesionale a CreditBun și a calității serviciilor prestate.

 

3. Creditele oferite. 

3.1. CreditBun oferă clienților săi următoarele tipuri de credite:

- fără gaj, în sumă de până la 20 mii lei, pe un termen până la 24 luni;

- cu gaj, în sumă de până la 150 mii lei, pe un termen până la 36 luni.

3.2. În scop de marketing pentru a oferi clienților posibilitatea de a face cunoștință cu procedura de creditare, CreditBun, la discreția sa poate aproba credite fără dobândă.

3.3. Angajații CreditBun sunt obligați să prezinte clienților toată informația aferentă creditului acordat, inclusiv valoarea împrumutului, valoarea totală plătibilă a împrumutului, dobânda anuală efectivă, comisioanele aplicate, termenul împrumutului, mărimea ratelor lunare, precum și consecințele în caz de neonorare corespunzătoare a obligațiilor contractuale, inclusiv penalitățile aplicabile, atât la prezentarea informației precontractuale, precum și la semnarea contractului cu anexele la acesta.

3.4. Angajații CreditBun vor prezenta explicații clienților și vor răspunde la întrebările cu referire la creditele acordate de CreditBun.

 

4. Asigurarea creditelor

4.1. Ca formă de asigurare a creditului poate fi: fidejusiunea și gajul.

4.2. Fidejusor (garant) poate fi orice persoană fizică sau juridică care va garanta rambursarea creditului în termen, de către client. 

4.3. Necesitatea fidejusiunii apare îndeosebi în cazul când clientul nu are capacitate de plată sau are un istoric de creditare negativ. O persoană poate fi fidejusor doar la un singur contract Activ.

4.4. În gaj se acceptă:

- mijloace de transport (cu excepția motocicletelor și utilajelor agricole), cu o vechime pînă la 15 ani, sau autocamioane cu o vechime pînă la 20 ani. Excepție de la aceste prevederi se poate face pentru clienții repetați;

- imobile (apartament, casă, loturi de teren, spații nelocative), cu excepția imobilelor din satele aflate în afara municipiilor din Republica Moldova.

4.5. Valoarea creditului cu gaj nu poate depăși 50% din valoare de gaj a gajului propus. 

 

5. Angajații CreditBun

5.1. Angajații CreditBun își vor desfășura activitatea cu bună-credință și profesionalism, în corespundere cu atribuțiile de serviciu.

5.2. Angajații care interacționează nemijlocit cu clienții CreditBun, pe lângă explicațiile generale legate de serviciile oferite debitorilor în corespundere cu documentele de creditare, vor explica, la cererea clienților și alte aspecte ale contractelor de credit care necesită clarificări suplimentare. 

5.3. În caz de necesitate angajații vor apela la superiorul direct pentru clarificări suplimentare.

  

6. Clienții CreditBun

6.1. Clienții CreditBun sunt persoane fizice, care:

- confirmă că au capacitate de exercițiu deplină să acționeze și nu sunt sub influența substanțelor alcoolice, narcotice și/sau psihopate;

- confirmă datele cu caracter personal și informația specificată în Cererea de credit, precum și faptul că toate celelalte documente depuse și informații furnizate la CreditBun sunt corecte, complete și veridice până în ziua în care notifică CreditBun despre careva modificări;

- confirmă că au fost informați despre toate condițiile referitoare la acordarea creditului și rambursarea acestuia, inclusiv, fără limitare, metodele disponibile de plată, precum și remunerațiile contractuale plătibile;

- conștientizează prelucrarea datelor cu caracter personal cu scopul executării obligațiilor care derivă din contractul de credit, executării obligațiilor contractuale, creării de rapoarte de credit, colectare datorii, recuperare creanțe, servicii financiar-bancare, statistică, analiza solvabilității, situației economico-financiare, prospectare comercială și marketing direct prin mesaje SMS la numerele indicate în cerere, precum și primirii și transmiterii informației către birourile de credit, stat și/sau autorități de supraveghere, evaluării solvabilității clientului sau altor factori semnificativi care influențează încheierea și executarea contractului de credit.

6.2. Bonitatea clientului este evaluată având în vedere inclusiv informația furnizată de birourile istoriilor de credit, informația despre veniturile raportate organelor fiscale, informația actuală despre veniturile furnizate în cererea de credit, istoria pozitivă de returnare a creditelor anterioare în cadrul CreditBun

6.3. Clienții CreditBun vor dispune de un act de identitate valabil, pentru a fi identificat de către CreditBun, vor completa Cererea de Credit și vor furniza datele solicitate de CreditBun în vederea îndeplinirii corespunzătoare a procedurilor cu privire la cunoașterea clientului.

6.4. CreditBun va transmite Clienților, în corespundere cu acordul exprimat, informație despre CreditBun sau persoane terțe ce se află în legătură cu aceasta, inclusiv informație comercială în scop de marketing sau publicitate, și anume să primească materiale promoționale de la CreditBun, partenerii CreditBun prin intermediul serviciilor poștale sau prin intermediul mijloacelor electronice.

6.5. Clienții CreditBun urmează să conștientizeze riscurile în legătură cu încheierea contractului de credit, inclusiv, fără limitare, că statistica datelor despre client nu garantează aceleași date în viitor, costuri suplimentare pot fi aplicate de către persoane terțe, precum comisioane la transfer, costuri de validare, comision de colectare datorie, mediere, cheltuieli de judecată și/sau executare. Consecințele negative pot apărea în cazul în care clientul încalcă dispozițiile contractuale.

6.6. Legislația Republicii Moldova, inclusiv Legea nr. 157 din 18.07.2014 despre încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare de consum și Legea nr. 284 din 22.07.2004 privind comerțul electronic, Legea nr. 202 din 12.07.2013 privind contractele de credit pentru consumator, este aplicabilă raporturilor dintre Clienți și CreditBun.

 

7. Etapele de lucru cu Clienții CreditBun

7.1. Lucrul cu clienții CreditBun se desfășoară în corespundere cu etapele indicate mai jos.

7.1.1.   Etapa precontractuală.

În cadrul etapei precontractuale CreditBun identifică clientul și recepționează informația cu privire la serviciul de care clientul este interesat. Clientul depune cerere de solicitare credit. Clientul se identifică printr-un act de identitate valabil și furnizează informația necesară în vederea respectării procedurilor cu privire la cunoașterea clientului, precum și în vederea evaluării solvabilității. În dependență de rezultatul examinării cererii de către CreditBun, clientul este notificat cu privire la acceptarea sau refuzul cererii de credit, precum și este informat referitor la suma acceptata spre eliberare. Clientului îi este prezentată informația precontractuală în vederea evaluării de către client a ofertei CreditBun și luării unei decizii în privința contractării sau ne contractării creditului. În cazul intenției de contractare a creditului, clientului îi sunt oferite actele aferente contractului de credit pentru a face cunoștință cu acestea.

7.1.2. Încheierea contractului

În cazul acceptării de către client a condițiilor contractuale ale CreditBun și după oferirea tuturor clarificărilor necesare, Creditbun încheie cu clientul contractul de credit. Actele de creditare conțin informația financiară obligatorie, inclusiv suma totală plătibilă, dobânda anuală efectivă, data, dățile de plată, sumele spre rambursare.

Contractul de credit încheiat cu clientul corespunde ofertei actuale a CreditBun și dezvăluie toate componentele costului total al creditului, dobânda anuală efectivă, modul de calcul al penalității, al ratei dobânzii. Datele menționate în contractul de credit corespund cu cu cele indicate în informația precontractuală.

În scopul evitării supraîndatorării populației și pentru a oferi posibilitate rambursării datoriilor înregistrate de către clienții care întâmpină dificultăți financiare serioase, suma dobânzii, a penalităților și comisioanelor încasate cumulativ pe un anumit contract de credit nu poate depăși suma creditului acordat.

7.1.3. Eliberarea creditului

La alegerea clientului, suma creditului poate fi eliberată la unul din oficiile CreditBun, prin transfer bancar sau la oficiile poștale din Moldova.

7.1.4. Achitarea creditului

Clientul este obligat să efectueze plata ratelor de credit în corespundere cu prevederile contractului de credit.  Data de plată de obicei este o singură dată calendaristică indicată în graficul de plăți a contractului de credit. 

Sunt acceptate următoarele metode de plată:

- plata la oficiile Creditbun;

- plata prin transfer bancar în contul bancar al CreditBun;

- plata la terminalele de plata cu care CreditBun are contract de colaborare;

- plata la oficiile poștale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

În cazul efectuării plății prin transfer bancar, plata este considerată ca fiind făcută când suma este înscrisă în contul bancar al CreditBun.

În cazul când clientul se confruntă cu anumite probleme financiare, acesta poate depune o cerere de amânare a dății de plată sau o cerere de modificare a dății de plată calendaristice argumentând necesitatea.

În derularea relațiilor contractuale între clienți și CreditBun, clienții pot apela pentru diverse întrebări la numărul de telefon 022 83 83 84. 

7.1.5. Recuperarea creanțelor

CreditBun contează pe comportamentul contractual exemplar al clienților. Totuși, există riscul ca anumiți clienți să întâmpine greutăți cu achitarea creditelor, din diverse cauze subiective și obiective. 

Pentru situațiile de întârziere a plăților contractuale a plăților de către clienți se aplică penalități contractuale. Natura clauzei penale convenite în contractul de credit denotă un complex de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, care, în esență, cuprinde: imposibilitatea CreditBun de a folosi mijloacele bănești pe care avea o speranță rezonabilă să le obțină; salarizarea personalului implicat la întreprinderea acțiunilor de revendicare a creanțelor; achitarea facturilor pentru folosirea mijloacelor utilizate. În multe cazuri cheltuielile enumerate nu sunt acoperite prin penalitatea calculată și, pentru a nu depăși limitele rezonabilului, rămân pe seama CreditBun. 

În cazul neachitării de către clienți a sumelor datorate în ziua imediat următoare după zilele de odihnă sau sărbătoare, penalitatea se va calcula și pentru aceste zile nelucrătoare.

În cazul în care clientul înregistrează întârzieri pe o perioadă mai îndelungată, CreditBun își rezervă dreptul de a rezilia anticipat contractul de credit cu clientul și să ceară rambursarea anticipată a creditului și plăților contractuale.

La achitarea datoriilor, CreditBun poate acorda anumite facilități clienților săi, în mod individual, având ca scop să ajute clienții să-și onoreze obligațiile contractuale asumate și să-și formeze o istorie de creditare bună.

Toate divergenţele şi litigiile apărute între CreditBun și clienți se soluţionează de către părți pe cale amiabilă. În cazul în care nu se ajunge la un acord, litigiile se soluţionează de Instanța de Judecată competentă a Republicii Moldova.

7.2. Ca excepție de la prevederile pct 7.1., pentru anumiți clienți pot fi făcute excepții, în principal în dependență de comportamentul de achitare al acestora. 

 

8. Dispoziții finale

Prezentul Regulament va fi pus în aplicare de către angajații CreditBun.